I. Definicje

Użytym w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Organizator – Fundacja Odzyskani z siedzibą w Zalasewie, Os. Władysława Zamoyskiego 6/7, 62-020 Zalasewo, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000779694, NIP: 7773348832, REGON: 383022097;
 2. Uczestnik – osoba zapisana na listę uczestników danego Warsztatu, prowadzoną przez Organizatora;
 3. Łącznik – biuro Organizatora mieszczące się w Poznaniu, przy ul. Łąkowej 4b/7;
 4. Warsztaty – spotkania bezpłatne lub odpłatne, organizowane przez Organizatora w Łączniku lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu;
 5. Warsztaty bezpłatne – warsztaty, za które Organizator nie pobiera od Uczestników opłat;
 6. Warsztaty odpłatne – warsztaty, za które Organizator pobiera od Uczestników opłaty;
 7. Rodzic – osoba pełnoletnia posiadająca zdolność podejmowania czynności prawnych w imieniu małoletniego Uczestnika;
 8. Prelegent – osoba prowadząca Warsztaty;
 9. Opłata – należna Organizatorowi kwota pieniężna, płatna z góry tytułem udziału w Warsztatach.
 • II. Organizacja Warsztatów
 1. O zasadach, miejscu i czasie organizacji Warsztatów decyduje Organizator.
 2. Z ważnych powodów Organizator ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania się Warsztatów o czym poinformuje Uczestników za pomocą informacji pisemnej na stronie odzyskani.pl, na profilu facebook i Instagram Organizatora oraz o ile jest to możliwe indywidualnie każdego Uczestnika.
 3. Minimalną liczbę Uczestników, niezbędną do rozpoczęcia Warsztatów określa Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Warsztaty Uczestnikom spóźnionym, a w przypadku Warsztatów cyklicznych (na które składa się więcej niż jedno spotkanie) również Uczestnikom, którzy nie brali udziału w jakichkolwiek poprzednich Warsztatach w danym cyklu. Odmowa wstępu w powyższych przypadkach nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu opłaty za Warsztaty odpłatne.
 • III. Zasady uczestnictwa w Warsztatach
 1. Chęć uczestnictwa w Warsztatach należy zgłaszać Organizatorowi w terminie i formie przez niego wskazanej w ogłoszeniu o Warsztatach.
 2. Organizator poinformuje Uczestników, którzy zakwalifikowali się na Warsztaty drogą mailową.
 3. W Warsztatach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować udziału w Warsztatach osobom trzecim.
 4. Warunkiem udziału w Warsztatach jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika pełnoletniego lub przez Rodzica.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w których prowadzone są Warsztaty, oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Prelegentów. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników.
 6. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia Łącznika lub przestrzeni, w której odbywają się Warsztaty należy niezwłocznie poinformować Organizatora lub Prelegenta.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.
 8. Forma powiadomienia o rezygnacji powinna mieć postać pisemną (preferowana jest postać e-mailowa na adres: kontakt@odzyskani.pl).
 9. W przypadku Warsztatów odpłatnych, rezygnacja z Warsztatów w krótszym niż 3 dni terminie, nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania opłaty w pełnej wysokości.
 10. Zabrania się przebywania na terenie Łącznika i innych miejsc, w których organizowane są Warsztaty osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 11. Na terenie Łącznika obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania ognia oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 12. Uczestnicy Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą Rodzice.
 • IV. Zasady uczestnictwa w Warsztatach odpłatnych
 1. Wysokość Opłat oraz terminy ich wnoszenia w przypadku Warsztatów odpłatnych określa każdorazowo Organizator.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty z góry. Brak terminowego uiszczenia Opłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach.
 3. Wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za Warsztaty z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności Uczestników – dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
 4. W tytule wpłaty obowiązkowo powinny być podane następujące informacje: imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwa Warsztatu, za który wnoszona jest wpłata.
 5. Opłata za Warsztaty obejmuje miejsce i udział w grupie warsztatowej oraz niezbędne materiały i narzędzia do udziału w Warsztacie. Warunkiem uczestnictwa w niektórych Warsztatach może być zapewnienie przez Uczestnika własnych materiałów, o czym Uczestnik zostanie poinformowany na etapie zapisów.
 6. W sytuacji określonej w §2 ust. 2 powyżej, Uczestnik ma prawo odmowy wzięcia udziału w Warsztacie i żądania zwrotu Opłaty za Warsztat. W przypadku gdy zmiana dotyczy tylko części z Warsztatów cyklicznych , np. dwóch z pięciu Warsztatów w danym cyklu, Organizator jest zobowiązany do zwrotu części Opłaty, proporcjonalnej do zmienionej ilości Warsztatów.
 7. Płatności za Warsztaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy : 90 1140 2004 0000 3302 7872 1403.
 • V. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Fundacja Odzyskani siedzibą w Zalasewie.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. Lit b) w celu udziału w Warsztatach (w tym ich rozliczaniu).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres udziału w Warsztatach a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy.
 4. Uczestnikom/Rodzicom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Uczestnik/Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Uczestnikowi/Rodzicowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
 8. Dane osobowe Uczestników/Rodziców nie będą przekazywane innym podmiotom.
 9. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach.
 • VI. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2021r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniona wersja Regulaminu wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania na stronie Organizatora: odzyskani.pl.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.