Regulamin darowizn

Home / Regulamin darowizn

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Fundację Odzyskani z siedzibą w Zalasewie (62-020), os. Zamoyskiego 6/7, KRS: 0000779694(dalej „Fundacja”) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://odzyskani.pl/(dalej: ”Strona”) przekazywanie darowizn pieniężnych, na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą pełnoletnią osobę fizyczną lub osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dokonującej za pośrednictwem Strony darowizny z wykorzystaniem usług operatora bezpiecznych płatności internetowych.
 3.  Operatorem bezpiecznych płatności internetowych jest pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj.PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-198), ul. Pastelowa 8, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS0000347935, zwany dalej PayPro.
 4. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności statutowej Fundacji.
 5. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 6. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym istnieje możliwość odliczenia przez Darczyńcę wartości przekazanych darowizn od dochodu w roku podatkowym.

§ 2 ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „WPŁACAM” na Stronie. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie PayPro.
 2. Przekazywanie darowizn na Stronie odbywa się za pośrednictwem PayPro.
 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i systemu płatności mobilnych BLIK.
 4. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na Stronie lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę.
 5. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 6. Darczyńca przekazując środki finansowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się przez Darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji kosztem swego majątku (darowizna).

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z PAYPRO

 1. Warunkiem korzystania z PayPro jest dysponowanie: komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym zapewniającym łączność z siecią Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, adresem poczty elektronicznej e-mail.
 2. Zakazuje się Darczyńcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundację Odzyskani z siedzibą w Zalasewie (62-020), os. Zamoyskiego 6/7, KRS: 0000779694w następujących celach i zakresie:
  a) w celu realizacji umowy darowizny: imię i nazwisko, adres email Darczyńcy, by uzyskać informację, z kim zostaje zawarta umowa. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do technicznej obsługi płatności online. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),
  b) w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych, Fundacja przetwarza informacje związane z transakcją, tj. imię i nazwisko, kwotę darowizny, numer konta i adres w przypadku przelewu bankowego Darczyńcy. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),
  c) w celu wysłania potwierdzenia wykonania przelewu. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
 2.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
 3. Fundacja przekazuje PayPro bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności PayPro bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 4. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia zobowiązań podatkowych). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa.

§ 5 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: kontakt@odzyskani.pl
 2. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach PayPro nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć na zasadach określonych przez PayPro.
 4. Darowizny nie podlegają̨ zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Aktualna wersja Regulaminu będzie udostępniana na Stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Stronie.